رد کردن لینک ها

ثبت مرکز آموزش شرکت طب پلاستیک

ثبت مرکز آموزش کارآموزی بین کارگاهی شرکت طب پلاستیک

ثبت مرکز آموزش شرکت طب پلاستیک

به اطلاع میرساند که به استناد تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده 2 ماده 110 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی مصوبه شماره 52162/ت/511 مورخ 1371/11/12 هیات محترم وزیران، بدینوسیله بر اساس درخواست شرکت طب پلاستیک و تایید در جلسه چهل و پنجمین کمیته آموزش در صنایع سازمان دز مورخ 99/10/7 ، مجوز مرکز آموزش کارآموزی بین کارگاهی شرکت طب پلاستیک ثبت گردید.

free statistics