رد کردن لینک ها

IML چیست؟

IML یا In Mold Labling ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري درون ﻗﺎﻟﺐ (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮف) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻇﺮوف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش، ﻟﻴﺒﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻇﺮوف و ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واﻗﻔﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.
ظروف IML ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻜﻴﻞ ﺻﺎدراﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي راﻳﺞ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را دارد.

IML چه مزایایی دارد؟

  • جذب ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن محصول
  • اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش
  • عدم آﻟﻮده ﺷﺪن ﻇﺮوف ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎي وﻳﮋه
  • ماندگاری ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف کنندگان ﺧﺎﻧﮕﻲ
  • قابلیت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﻣﺼﺎرف خانگی
  • تبلیغات راﻳﮕﺎن و داﺋﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دوام ﺑﺎﻻي ﭼﺎپ ﻋﻜﺲ ﺑﻨﺪي روي ﺑﺴﺘﻪ بندی
  • کیفیت بسیار ﺑﺎﻻي رﻧﮓ ﻟﻮﮔﻮ و ﻋﻜﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه روي ﻇﺮوف و ﺗﻨﻮع در طراحی
  • قیمت رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ظروف
  • مقاومت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻟﻴﺒﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺳﻄﻮح خشن

آیا از ظروف بسته‌بندی در ماکروویو می توان استفاده کرد؟

بله. بهترین دما تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد است.

آیا از این محصولات می توانند شسته شده و باز مورد استفاده قرار گیرند؟

بله شما می­توانید تا ۳ مرتبه از این محصولات استفاده کنید هرچند که ما یک بار استفاده را پیشنهاد می‌کنیم.

آیا این ظروف قابل بازیافت هستند؟

قاعدتا ظروف زیست تخریب پذیر نشاسته ذرت بازیافت می شوند. با این حال، حجم موجود برای بازیافت این ظروف به اندازه کافی زیاد نیست چرا که استفاده از چنین ظروفی هنوز آن قدر وسیع نیست. از این رو ساختن یک مرکز بازیافت برای آنها قابل توجیه نمی­باشد.

free statistics