رد کردن لینک ها

لوح ها و تندیس ها

سال
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن

تیرماه 88
گرامیداشت روز صنعت و معدن

گرامیداشت روز صنعت و معدن

29 مهر
لوح بانک توسعه صادرات ایران

لوح بانک توسعه صادرات ایران

اسفندماه 91
رعایت حقوق مصرف کنندگان

رعایت حقوق مصرف کنندگان

تیرماه 92
واحد نمونه صنعتی سال 91

واحد نمونه صنعتی سال 91

سال 92
صادرکننده نمونه استان سمنان

صادرکننده نمونه استان سمنان

سال 93
گواهینامه

گواهینامه

تیرماه 93
واحد صنعتی برگزیده

واحد صنعتی برگزیده

تیرماه 94
منتخب صنعتگران استان

منتخب صنعتگران استان

سال 95
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

سال 95
بزرگداشت روز صنعت و معدن

بزرگداشت روز صنعت و معدن

سال 96
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

سال 96
برترین چهره صنعتی بسپاری

برترین چهره صنعتی بسپاری

سال 96
تقدیر بانک توسعه صادرات

تقدیر بانک توسعه صادرات

سال
تقدیر وزارت صنایع و معادن

تقدیر وزارت صنایع و معادن

تیرماه 88
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن