رد کردن لینک ها

گواهینامه‌ها

سال
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

سال
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

سال
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

سال
ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

لوح ها و تندیس ها

سال
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن

تیرماه 88
گرامیداشت روز صنعت و معدن

گرامیداشت روز صنعت و معدن

29 مهر
لوح بانک توسعه صادرات ایران

لوح بانک توسعه صادرات ایران

اسفندماه 91
رعایت حقوق مصرف کنندگان

رعایت حقوق مصرف کنندگان

تیرماه 92
واحد نمونه صنعتی سال 91

واحد نمونه صنعتی سال 91

سال 92
صادرکننده نمونه استان سمنان

صادرکننده نمونه استان سمنان

سال 93
گواهینامه

گواهینامه

تیرماه 93
واحد صنعتی برگزیده

واحد صنعتی برگزیده

تیرماه 94
منتخب صنعتگران استان

منتخب صنعتگران استان

سال 95
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

سال 95
بزرگداشت روز صنعت و معدن

بزرگداشت روز صنعت و معدن

سال 96
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

سال 96
برترین چهره صنعتی بسپاری

برترین چهره صنعتی بسپاری

سال 96
تقدیر بانک توسعه صادرات

تقدیر بانک توسعه صادرات

سال
تقدیر وزارت صنایع و معادن

تقدیر وزارت صنایع و معادن

تیرماه 88
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن