درباره ما

 

گروه صنعتى طب پلاستیک تولیدکننده نمونه کشورى و صادرکننده نمونه استانى ظروف یکبارمصرف بهداشتى دارویى و غذایى، فعالیت تولیدى خود را از سال 1377 با هدف تامین نیازهاى داخلى و ورود به بازارهاى رقابتى منطقه آغاز کرد. تولید بهترین محصولات با بهره گیرى از فناورى روز دنیا و استفاده از مرغوبترین مواد اولیه ، درکنار توجه ویژه مدیریت مجموعه به امر بهداشت وسلامت زمینه ساز توفیقات متعدد طب پلاستیک در عرصه هاى داخلى و منطقه اى بوده است. هم اکنون مجموعه طب پلاستیک و اقمارش با راه اندازى سومین واحد تولیدى مجموعه در سال 1390 در استان سمنان و همچنین به منظور دستیابى به فناورى روز دنیا و بازارهاى منطقه اى و اروپایى در سال 2010 اقدام به تاسیس واحد تولیدى خود در کشور ترکیه نموده است.

خرید محصولات از فروشگاه آنلاین طب پلاستیکفروشگاه

نظرات مشتریان

 
فروش سالیانه ( میلیارد ریال ) بالغ بر1000
فروشگاه ها و عوامل فروش34
همکاران ما363
مشتریان ما2679

IML

 
IML چیست

IML یا In Mold Labling ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري درون ﻗﺎﻟﺐ (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮف) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻇﺮوف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش، ﻟﻴﺒﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻇﺮوف و ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واﻗﻔﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.

ظروف IML ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻜﻴﻞ ﺻﺎدراﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي راﻳﺞ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را دارد.

مزایای IML

  • جذب ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن محصول
  • اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش
  • عدمم آﻟﻮده ﺷﺪن ﻇﺮوف ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎي وﻳﮋه
  • ماندگاری ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف کنندگان ﺧﺎﻧﮕﻲ
  • قابلیت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﻣﺼﺎرف خانگی
  • تبلیغات راﻳﮕﺎن و داﺋﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دوام ﺑﺎﻻي ﭼﺎپ ﻋﻜﺲ ﺑﻨﺪي روي ﺑﺴﺘﻪ بندی
  • کیفیت بسیار ﺑﺎﻻي رﻧﮓ ﻟﻮﮔﻮ و ﻋﻜﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه روي ﻇﺮوف و ﺗﻨﻮع در طراحی
  • قیمت رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ظروف
  • مقاومت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻟﻴﺒﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺳﻄﻮح خشن

تیم فروش