ساختار پلیمر ها( بخش دوم )
كريستالي شدن


فشردگي موضعي زنجيره‌هاي پليمري را كه باعث ايجاد نواحي منظم در آن‌ها مي‌شود كريستالي‌شدن پليمرها مي‌نامند. چنين نواحي كريستالي در شكل 6 نمايش داده‌شده‌است. ساير نواحي غيركريستالي را نواحي آمورف مي‌نامند. پليمرها اغلب نيمه‌كريستالي هستند؛ بدين معني كه نواحي كريستالي در حجم نواحي آمورف پراكنده شده‌اند. درجه كريستالي شدن معمولا از 0 تا 95 درصد متغير است. چگالي پليمر كريستالي از چگالي پليمر آمورف بيشتر است. لذا درجه كريستالي شدن پليمر را مي‌توانيم از رابطه زير بدست آوريم:

 
كه در آن ρs چگالي نمونه، ρa چگالي نواحي كاملا آمورف و ρc چگالي نواحي كاملا كريستالي است.
در بررسي ساختار زنجيره‌هاي يك پليمر، يكي از رايج‌ترين و كم انرژي‌ترين ساختارها، ساختار صفحه زيگزاگي است. پلي‌اتيلن پليمري است كه در اين زمينه به طور وسيعي روي آن بررسي شده است و ساختار صفحه زيگزاگي آن از ياخته‌هاي يكه‌ي ارتورومبيك تشكيل شده‌است. (شكل 7) مولكولها در اين ساختار با پيوند واندروالسي در طول زنجيره در جاي خود قرار گرفته‌اند. پليمرهاي ايزوتاكتيك كه گروه‌هاي جانبي حجيم دارند، يك ساختار مارپيچي تشكيل مي‌دهند. ساختار يك مارپيچ كه توسط پليمرهاي وينيلي ايزوتاكتيك تشكيل مي‌شود در شكل 8 نمايش داده‌شده‌است.
حاضر دو نظريه براي توصيف كريستالي‌شدن پليمرها وجود دارد. اولين نظريه مدل فراين ميسل است. در اين نظريه، نواحي كريستالي حاصل كنارهم آمدن زنجيره‌هاي متفاوت پليمري در يك منطقه است. همانطور كه در شكل 9 ديده مي‌شود، نواحي كريستالي از در هم فشرده شدن زنجيره‌ها در يك ناحيه منظم بوجود مي‌آيند. در نظريه لاملا (يا چين‌خوردگي زنجيره) نواحي منظم با گستردگي حدود 100 آنگستروم، از چين‌خوردگي‌هاي يك زنجيره پليمري در بازه‌هاي 10 نانومتري بوجود مي‌آيد. (شكل 10) تاكنون چندين مدل براي چين‌خوردگي‌هاي يك تك كريستال پليمري پيشنهاد شده‌است.(شكل 11) حالت باقاعده كه بازگشت زنجيره روي خود با لبه‌هاي تيز صورت مي‌گيرد. حالت بي‌قاعده كه بازگشت زنجيره روي خود با لبه‌هاي بي‌شكل صورت مي‌گيرد و حالت سوئيچ‌بورد كه تاخوردگي‌هاي تصادفي دارد. همانطور كه در شكل12 نشان داده‌شده‌است، گسترش نواحي منظم به شيوه لاملا ممكن است باعث ايجاد نواحي كروي شود.
كريستالي شدن پليمرها در چند مرحله خاص صورت مي‌گيرد. مرحله نخست هسته‌گذاري است كه طي آن ذرات كوچكي از يك فاز جديد كه قابليت رشد دارند، تشكيل مي‌شود. در پليمرها اين مرحله باعث ايجاد آرايه‌هاي موازي از زنجيره‌هاي پليمري مي‌گردد. مرحله بعدي رشد نواحي كريستالي است. اندازه نواحي كريستالي به نرخ افزوده‌شدن زنجيره‌هاي پليمري به هسته‌هاي اوليه بستگي دارد. رشد كره‌هاي كريستالي از هسته‌هاي ناهمگن در دو مرحله صورت مي‌گيرد. مرحله نخست كريستالي شدن اوليه نام دارد و طي آن گسترش لاملايي زنجيره به صورت شعاعي و به سمت خارج از هسته اوليه صورت مي‌گيرد و تا زماني كه توسط كره‌هاي مجاور متوقف شود، ادامه پيدا مي‌كند. در مرحله بعد، كريستالي شدن ثانويه صورت مي‌گيرد و رشد زنجيره‌ها نواحي آمورف باقيمانده را شكل مي‌دهد.

واحد تحقیق و توسعه شرکت طب پلاستیک

طب پلاستیک، شرکت طب پلاستیک، ظروف یکبارمصرف، تولید ظروف یکبارمصرف، قاشق یکبارمصرف، چنگال یکبارمصرف، کارد یکبارمصرف، قیمت یکبارمصرف، لیست قیمت یکبارمصرفها، قیمت آی ام ال، قیمت IML، ظرف دردار یکبارمصرف، دیس یکبارمصرف، بشقاب یکبارمصرف، پیش دستی یکبارمصرف، ظرف ماهی یکبارمصرف، سطل یکبارمصرف، قیمت ظرف یکبار مصرف، قیمت ظروف یکبارمصرف، ست یکبارمصرف، قیمت ست یکبارمصرف، ظرف در دار مایکروویو، قیمت ظرف مایکرویو، ظرف مایکروویو از کجا بخرم؟
   1396/8/2 07:23


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :